Planerad ny kraftledning genom Ale

En ny 400 kv-ledning är planerad  mellan Skogssäter och Stenkullen. Den är tänkt att gå genom Trollhättans, Stenungsunds, Lilla Edets, Kungälvs, Ale och Lerums kommuner.  Svenska Kraftnät, som har ansvaret för planeringen, har hos oss i Ale haft två möten, som de kallar samråd. Dessa  möten var välbesökta och protesterna  mot  ledningen var kraftiga och enhälliga.

Naturskyddsföreningarna i samtliga kommuner samt länsförbundet har i flera skrivelser framfört skarp kritik mot bristfälligt samrådsunderlag och att Svenska Kraftnät inte tar hänsyn till inkomna synpunkter. Samråden har framstått som tomma formaliteter i en  skendemokratisk process.

Naturskyddsföreningen i Ale anser i korthet:

  1. Behovet av ledningen är oklart och bygger på prognoser om en samhällsutveckling som inte är hållbar.
  2. Föreslagen ledningsdragning är oacceptabel med hänsyn till påverkan på naturvärden,  kulturvärden, landskapsbild och friluftsliv, men kanske    framförallt till de människor som kommer att bo nära ledningen.
  3. Om ledningen verkligen är nödvändig, bör den grävas ned. Tekniken finns.
  4. Om Svenska Kraftnät struntar i alla synpunkter som framförts och ändå tänker bygga en ny luftledning, bör den gå i befintliga ledningsgator.

kraftledningar